خدمات گسترده کارشناسی در ایران

آدرس:

تهران، وحید دستگردی، پلاک83، واحد28

تلفن تماس:

09028801402 - 02122920591

ایمیل:

info@rahpr.com

۱- طراحی و مهندسی پروژه های ابنیه، راه و باند، نفت و گاز، فرودگاه، تاسیسات (صنعتی و غیر صنعتی)

 

۲- ارایه خدمات مهندسی در زمینه ادعای پیمانکاران و مشاوران اعم از زمانی – مالی (کلیم)، طرح میزان ضرر و زیان و دفاع از آن براساس قوانین و مقررات

 

۳- ارایه راهکارهای اجرایی در پروژه های دچار بحران شده ب همراه برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

۴- ارایه روشهای اجرایی بهینه بسمت اقتصادی نمودن پروژه و مدیریت هزینه و زمان ب همراه گزارش توجیه اقتصادی

 

۵- تهیه و تنظیم اسناد و مدارک شرکت در مناقصه بهمراه آنالیز قیمت و همچنین محاسبه ارقام واقعی بالاسری و هزینه های جاری کارگاه ها براساس واقعیت و ارایه مشاوره در تطبیق قیمت مناسب و واقعی

 

۶- تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و مدیریت مناقصات برای مجموعه های مهندس مشاور و کارفرما بر اساس بخشنامه هاو دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه

 

۷- مدیریت و مستندسازی ادعاهای مالی و زمانی قراردادها

 

۸- تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات در قراردا های PC & EPC & BLT & BOT و ……

 

۹- تهیه و تنظیم صورت وضعیت های موقت و قطعی، تعدیل، مابه التفاوت، صورت مجالس، دستورکارها، قیمت های جدید

 

۱۰- مستند سازی اقدامات تحویل موقت و قطعی، تعلیق، خاتمه، فسخ قراردادها و انجام کلیه امور حقوقی مرتبط با آنها

 

۱۱- تهیه و تنظیم صورت حسابهای مهندسین مشاور براساس بخشنامه های جدید و قدیم و تاخیرات

 

۱۲- تهیه و تنظیم مهندسی ارزش در مرحله مطالعات و اجرا

 

۱۳- تهیه ازبیلت در پروژه های صنعتی و غیر صنعتی

 

۱۴- بررسی و ممیزی دفاتر فنی پروژه ها

 

۱۵- تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی و سرمایه گذاری شامل : PC & EPC & EPCF & BLT & BOT و …

 

۱۶- مستندسازی و انجام کلیه قراردادهای مناطق آزاد براساس قانون معاملات مناطق آزاد

 

۱۷- امکان بررسی مشکلات کارگاه های صنعتی و غیر صنعتی و عارضه یابی در بهینه نمودن اخذ Progressو ارایه روش های اجرایی کم هزینه

 

۱۸- امکان بررسی نقشه ها در پروژه های EPC و بهینه نمودن طراحی های Civil و Piping به سمت کاهش هزینه ها و سبک سازی طراحی